दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण - आ.व. २०७३/७४ वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा 07/30/2017 - 15:05 PDF icon Annual_report.pdf
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को श्रावण देखि फाल्गुण महिनासम्मको(दोस्रो चौमासिक) आर्थिक विवरणहरु त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/20/2017 - 11:08 PDF icon Second Trimester Report 2073.pdf
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को श्रावण देखि फाल्गुण महिनासम्मको(दोस्रो चौमासिक) आर्थिक विवरणहरु त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/20/2017 - 11:08 PDF icon Second Trimester Report 2073.pdf
पौष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2017 - 12:58 PDF icon पौष महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/21/2016 - 11:13 PDF icon मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७०/०७१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 11/30/2016 - 11:06 PDF icon Audit_Report_2071-72.pdf
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमका सार्वजनिक विवरणहरु वार्षिक समीक्षा 11/28/2016 - 11:53 PDF icon कार्यालय प्रमुखको प्रस्तुतीकरण.pdf, PDF icon प्रशासन शाखाको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf, PDF icon योजना शाखाको प्रगति प्रतिवेदन.pdf, PDF icon लेखा शाखाको प्रस्तुतीकरणहरु.pdf, PDF icon CBRSको प्रगति प्रतिवेदन.pdf
प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४) त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/22/2016 - 15:43 PDF icon प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४)

Pages