बजेट, आम्दानी र खर्च(Budget, Income & Expenses)

विद्यालयहरुको आ.व. ०७४/७५ को तेस्रो चौैमासिकको तलब भत्ता निकासा

नगरभित्रका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको निकासा विवरण

तलको लिङ्कमा क्लिक गरी PDF फाईल डाउनलोड गर्नुहोला।

नगरभित्रका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको छात्रवृति, ननसेलरी र मसलन्द निकासा विवरण

आ.व. २०७४-०७५ को लागि प्रस्तावित अनुमानित व्यय

आ.व. २०७४-०७५ को प्रस्तावित अनुमानित आय (निर्णय नं २ सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०७४-०७५ को चालु खर्च तर्फको प्रस्तावित बजेट

आ.व. २०७०/०७१ को व्याय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को व्याय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को आय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को आय विवरण |

आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्रस्तावित अनुमानीत आय र व्याय विवरण |

वालिङ्ग नगरपालिकाको आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्रस्तावित अनुमानीत आय र व्याय विवरण |

बिगत ५ बर्सको बजेट, आम्दनी र खर्च

बिगत ५ बर्सको बजेट, आम्दनी र खर्च जान्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुस् |