व्यवसाय कर (Business Tax)

व्यवसाय कर (Business Tax)

वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन - २०७५

२० औं नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४-०७५ लागि व्यवसाय कर, घरनक्सापास दस्तुर तथा अन्य कर र शुल्कहरुको विवरण

आ.व. ०७३।०७४ को लागि एकिकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य कर तथा दस्तुरहरुको दररेटसहितको आन्तरिक राजश्वको विवरण

मिति २०७२।१०।०४ गते दिउसो १:१७ बजे

वालिङ नगरपालिकाको व्यवसाय कर (२०७२/०७३)

वालिङ नगरपालिकाको व्यवसाय कर (२०७२/०७३)