दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका सार्वजनिकीकरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 07/22/2016 - 13:28 PDF icon आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका
जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रकाशन 06/21/2016 - 15:37 PDF icon जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रकाशन 06/21/2016 - 15:37 PDF icon जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रकाशन 06/21/2016 - 15:37 PDF icon जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 05/20/2016 - 11:55 PDF icon बैशाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 04/19/2016 - 12:28 PDF icon चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३
द्वितीय चौमासिकको भौतिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३) त्रैमासिक प्रतिवेदन 03/20/2016 - 17:25 PDF icon द्वितीय चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३)
फाल्गुण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/20/2016 - 15:14 PDF icon फाल्गुण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३
माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/18/2016 - 11:09 PDF icon माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३
पौष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/18/2016 - 13:05 PDF icon पौष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३

Pages