दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४) त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/22/2016 - 15:43 PDF icon प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४)
कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2016 - 11:40 PDF icon कार्तिक महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/23/2016 - 14:30 PDF icon आश्विन महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 09/20/2016 - 13:58 PDF icon भदौ महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
श्रावण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/22/2016 - 11:34 PDF icon श्रावण महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमका प्रस्तुतीकरणहरु वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा 08/11/2016 - 11:34 PDF icon प्रशासन तथा सामाजिक शाखाको प्रस्तुतीकरण.pdf, PDF icon योजना शाखाको प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण.pdf, PDF icon लेखा शाखाको प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण.pdf
वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३) वार्षिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा, रिपोर्ट 07/29/2016 - 11:24 PDF icon वार्षिक-भौतिक-प्रगति-रिपोर्ट-२०७२-७३.pdf
वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३) वार्षिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा, रिपोर्ट 07/29/2016 - 11:24 PDF icon वार्षिक-भौतिक-प्रगति-रिपोर्ट-२०७२-७३.pdf
वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३) वार्षिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा, रिपोर्ट 07/29/2016 - 11:24 PDF icon वार्षिक-भौतिक-प्रगति-रिपोर्ट-२०७२-७३.pdf
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका सार्वजनिकीकरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 07/22/2016 - 13:28 PDF icon आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका

Pages