FAQs Complain Problems

वडा सचिवहरुको विवरण

सि.नं. साविक नगरपालिका / गा.वि.स. का वडाहरु हाल कायम वडा श्रेणी/तह कर्मचारीको नाम थर सम्पर्क मोबाईल नम्बर
वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४ सहायक स्तर चौंथो बुध्दिसागर पंगेनी ९८५६०५५०२२
वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ सहायक स्तर पाँचौ चेतन प्रसाद अर्याल ९८४६०८२८०७
माझकोट शिवालय १ देखि ९ सहायक स्तर चौंथो लालचन्द्र पौडेल ९८४६४१२३८०
एलादी १-९, मल्याङकोट ४ सहायक स्तर पाँचौ ज्योति प्रसाद अर्याल ९८४६४४५२६४
जगतभञ्ज्याङ २ देखि ९ सहायक स्तर चौंथो डोलजंग गुरुङ ९८४६२५९९५९
वालिङ ५,६ र जगतभञ्ज्याङ १ सहायक स्तर पाँचौ रमा खनाल ९८४६२६६८९५
केवरेभञ्ज्याङ १-७ सहायक स्तर पाँचौ सुमित कुमार आचार्य ९८४६०८१७९१
वालिङ ३ र ४, केवरेभञ्ज्याङ ८ र ९ सहायक स्तर पाँचौ प्रेमनारायण सुवेदी ९८५६०५४२४४
वालिङ १ र ९ सहायक स्तर चौथो देवी रेग्मी पौडेल ९८४६१११११०
१० वालिङ २, तीनदोबाटे २ देखि ४ १० सहायक स्तर चौथो दिपेन्द्र गैह्रे ९८५६०२७९७९
११ वालिङ ११, स्वरेक २,३,४ र ८ ११ सहायक स्तर पाँचौ लक्ष्मी प्रसाद अर्याल ९८४९५८३६१८
१२ सिर्सेकोट १ देखि ९ १२ सहायक स्तर पाँचौ बुध्दिराम बुढा ९८४६७२०७५५
१३ थुमपोखरा १ देखि ४, तीनदोबाटे ५, पेलाकोट ५ र ६ १३ सहायक स्तर पाँचौ लालुकान्त भट्टराई ९८४६१६२८७७
१४ वालिङ १०, थुमपोखरा ५ देखि ९, कालिकाकोट १,२ र ९ १४ सहायक स्तर चौंथो चोक प्रसाद पौडेल ९८४६७४९३७६