FAQs Complain Problems

व्यवसाय कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नयाँ व्यवसाय भएमा दर्ता शुल्क र व्यवसाय नवीकरण शुल्क ( चालु आ.व.को आर्थिक ऐनमा तोकिएबमोजिम )
आवश्यक कागजातहरु: 

दर्ता नगरिएको व्यवसाय भएमा,

  • व्यवसाय सञ्चालकको नागरिकताको फोटोकपी
  • व्यवसाय दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरु खुल्ने कागत
  • जग्गाधनी पूर्जाको फोटोकपी, एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
  • बहालमा रहेको भए घर/जग्गा बहालको सम्झौता पत्र

पहिल्यै दर्ता गरेको भएमा

  • गत वर्ष कर तिरेको रसिद
  • व्यवसायमा थप/घट भएमा सो को प्रमाण खुल्ने कागजातसहितको निवेदन