वालिङ नगरपालिकाको वडागत घरधुरी र जनसङंख्या विवरण

 स्रोत आधार : जनगणना २०६८

** राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा जम्मा जनसङ्ख्या ५१,१४३ राखिएको तर यथार्थमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ५१,२४३ नै देखिएको जानकारी गराईन्छ ।

वडा नं.   घरधुरी संख्या पुरुष महिला जम्मा
९५८ १६३३ २०६९ ३७०२
५४५ ११०३ १३६६ २४६९
३५७ ६८२ ८७३ १५५५
५६९ १०५१ १३७७ २४२८
७०१ १२५४ १६३८ २८९२
७८७ १४१९ १८८१ ३३००
६०४ ११०० १५०० २६००
१५२४ २७३६ ३१५२ ५८८८
१५३७ २८२९ ३३६२ ६१९१
१० ७५५ १३९८ १७५९ ३१५७
११ ७०२ १३३६ १७५२ ३०८८
१२ ७९२ १५४३ २०३८ ३५८१
१३ ९५१ १९३५ २४४१ ४३७६
१४ १४०० २५६१ ३४५५ ६०१६
कूल जम्मा १२,१८२ २२,५८० २८,६६३ ५१,२४३**