वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

वडा सचिवहरुको विवरण

वालिङ नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वडा सचिवहरुको नामावली विवरण

सि.नं. साविक नगरपालिका / गा.वि.स. का वडाहरु हाल कायम वडा श्रेणी कर्मचारीको नाम थर सम्पर्क मोबाईल नम्बर
वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री राजेन्द्र रेग्मी ९८४६०७०५५६
वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री चेतन प्रसाद अर्याल ९८४६०८२८०७
माझकोट शिवालय १ देखि ९ रा.प. अन. द्वितीय श्री होमबहादुर बस्नेत ९८४६४७७९३४
एलादी १-९, मल्याङकोट ४ रा.प. अन. द्वितीय श्री जीवन शर्मा ९८५६०५२५०२
जगतभञ्ज्याङ २ देखि ९

रा.प. अन. द्वितीय

श्री सुमित कुमार आचार्य

९८४६०८१७९१

वालिङ ५,६ र जगतभञ्ज्याङ १
केवरेभञ्ज्याङ १-७ रा.प. अन. प्रथम श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मी ९८४६७२४७९४
वालिङ ३ र ४, केवरेभञ्ज्याङ ८ र ९ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री प्रेमनारायण सुवेदी ९८५६०५४२४४
वालिङ १ र ९ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री देवी रेग्मी पौडेल ९८४६१११११०
१० वालिङ २, तीनदोबाटे २ देखि ४ १० सहायक स्तर चौॆथो तह श्री दुर्गा शर्मा ९८४६०७१६६७
११ वालिङ ११, स्वरेक २,३,४ र ८ ११ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री पार्वती अर्याल ९८४६५०४०१५
१२ सिर्सेकोट १ देखि ९ १२ रा.प. अन. प्रथम श्री विष्णुप्रसाद पोख्रेल ९८४६०४३२७९
१३ थुमपोखरा १ देखि ४, तीनदोबाटे ५, पेलाकोट ५ र ६ १३

रा.प. अन. प्रथम

श्री नारायण प्रसाद रेग्मी

९८४६०९७४३५

१४ वालिङ १०, थुमपोखरा ५ देखि ९, कालिकाकोट १,२ र ९ १४