FAQs Complain Problems

नाबालक परिचयपत्र सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. २५०
आवश्यक कागजातहरु: 
 • बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • जन्मदर्ता  प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको सम्पूर्ण करहरु तिरेको रसिद, गर्भवती महिला निवेदक भएमा नियमित जाँच/खोपको प्रमाण
 • नाबालक अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने 
 • दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति
   
प्रक्रिया: 
 • निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
 • वडा अध्यक्षले सम्बन्धित  कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
 • निवेदन दर्ता गर्ने
 • निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
 • चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने