४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

आ.व. २०७४-०७५ को प्रस्तावित अनुमानित आय (निर्णय नं २ सँग सम्बन्धित)