Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

वालिङ नगरपालिका कार्यालय, स्याङजाको फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना