Welcome to the new official website of Waling Municipality Office. If you have any suggestion about the new website do provide

 

List of Ward Secretories

Waling Municipality 

Office of Municipal Executive

List of Ward Secretories 

सि.नं. साविक नगरपालिका / गा.वि.स. का वडाहरु हाल कायम वडा श्रेणी कर्मचारीको नाम थर सम्पर्क मोबाईल नम्बर
वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री राजेन्द्र रेग्मी ९८४६०७०५५६
वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री चेतन प्रसाद अर्याल ९८४६०८२८०७
माझकोट शिवालय १ देखि ९ रा.प. अन. द्वितीय श्री होमबहादुर बस्नेत ९८४६४७७९३४
एलादी १-९, मल्याङकोट ४ रा.प. अन. द्वितीय श्री जीवन शर्मा ९८५६०५२५०२
जगतभञ्ज्याङ २ देखि ९

रा.प. अन. द्वितीय

श्री सुमित कुमार आचार्य

९८४६०८१७९१

वालिङ ५,६ र जगतभञ्ज्याङ १
केवरेभञ्ज्याङ १-७ रा.प. अन. प्रथम श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मी ९८४६७२४७९४
वालिङ ३ र ४, केवरेभञ्ज्याङ ८ र ९ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री प्रेमनारायण सुवेदी ९८५६०५४२४४
वालिङ १ र ९ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री देवी रेग्मी पौडेल ९८४६१११११०
१० वालिङ २, तीनदोबाटे २ देखि ४ १० सहायक स्तर चौॆथो तह श्री दुर्गा शर्मा ९८४६०७१६६७
११ वालिङ ११, स्वरेक २,३,४ र ८ ११ सहायक स्तर चौॆथो तह श्री पार्वती अर्याल ९८४६५०४०१५
१२ सिर्सेकोट १ देखि ९ १२ रा.प. अन. प्रथम श्री विष्णुप्रसाद पोख्रेल  
१३ थुमपोखरा १ देखि ४, तीनदोबाटे ५, पेलाकोट ५ र ६ १३

रा.प. अन. प्रथम

श्री नारायण प्रसाद रेग्मी

९८४६०९७४३५

१४ वालिङ १०, थुमपोखरा ५ देखि ९, कालिकाकोट १,२ र ९ १४