Welcome to the new official website of Waling Municipality Office. If you have any suggestion about the new website do provide

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्गजा लाई प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण (मार्ग सम्मको) पठाईएको सम्बन्धमा |

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण (मार्ग सम्मको) पठाईएको सम्बन्धमा |