Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्गजा लाई प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण (मार्ग सम्मको) पठाईएको सम्बन्धमा |

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण (मार्ग सम्मको) पठाईएको सम्बन्धमा |