Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

बिषयगत कार्यालयको बैठकमा उपस्थित भईदिनुहुन (उल्लेखित कार्यालयहरु ) |

बिषयगत कार्यालयको बैठकमा उपस्थित भईदिनुहुन (उल्लेखित कार्यालयहरु ) |