FAQs Complain Problems

घर जग्गा बहाल कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
कर = सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमको १० %
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • घर जग्गा बहाल सम्झौता पत्र